Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Hankkeen nimi
Kabbölen salmen ja rantamaiseman kunnostus
Tuen saaja (Hakija)
Kabbölen kalastuskunta
Toteutusalue
Kabböle
Hankeaika 01.11.2011 - 30.10.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
14 100,00
Tuen määrä
7 050,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on parantaa veden virtausta Karlaxholmen -nimisen saaren ja mantereen välisessä salmessa. Salmi on ollut auki, mutta on maan nousemisen, rehevöitymisestä johtuvan liettymisen ja kaisloittumisen vuoksi mataloitunut niin, ettei vesi pääse kiertämään. Hankkeessa syvennetään vesiuomaa salmessa ruoppaamalla ja poistetaan runsasta kaislikkoa.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Rinken i Box
Tuen saaja (Hakija)
Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo rf.
Toteutusalue
Box
Hankeaika 20.01.2012 - 30.11.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
24 832,80
Tuen määrä
12 416,40
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on hankkia uusi, asianmukainen kaukalo. Hakija purkaa vanhan kaukalon, tekee tarvittavat pohjatyöt, ostaa uuden pienen kaukalon ja pystyttää sen samalle paikalle missä entinen kaukalo sijaitsee. Työt tehdään talkoilla
Paikkakunta
Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Hyvä idea! - nuorten yrittäjyyshanke
Tuen saaja (Hakija)
Etelä-Suomen 4H-piiri
Muut toimijat: 4H-yhdistykset, oppilaitokset, paikalliset ja maakunnalliset yrittäjäyhdistykset
Toteutusalue
SILMU ry, EMO ry, Etpähä ry, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset
Hankeaika 01.02.2012 - 31.12.2013
Tukimuoto
Alueiden väliset ja koordinaatiohankkeet
Kustannukset yhteensä
14 980,00
Tuen määrä
13 482,00
Sisältö
Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään omat voimavaransa ja arvioimaan omia kykyjään yrittäjinä. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoa ja osaamista yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Nuoria kannustetaan keksimään yritysideoita ja kokeilemaan yrittäjyyttä sekä luomaan uusia palveluiden ja tuotteiden tuottamistapoja. Työkaluna harjoittelussa on 4H-Yritys.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Mustijokilaakson virkistys- ja kulttuurimatkailuhanke
Tuen saaja (Hakija)
Mustijoen luontomatkailuyhdistys ry
Hankeaika 01.03.2012 - 31.08.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
96 500,00
Tuen määrä
86 850,00
Sisältö
Tavoitteena on lisätä Mustijokilaakson virkistys- ja kulttuuripalveluita, käynnistää ja aktivoida palveluntarjoajien yhteistyötä, lisätä alueen viihtyisyyttä ja kasvattaa alueen matkailullista tunnettavuutta ja siten lisätä tuloa alueelle. Hankkeen toimenpiteitä ovat Mustijoen melontareitistön ja kalastuskohteiden kehittäminen, alueen palvelutarjoajien yhteistyömallin luominen, kylien kulttuuri- ja historiakohteiden esilletuominen, sähköisen matkailukartan luominen, yhteisten Internet-sivujen toteuttaminen, virkistys- ja kulttuuripalvelujen kartoittaminen ja kehittäminen sekä vuosittaisen Mustijoen melontatapahtuman perustaminen. Hankkeessa kehitetään myös Mustijoen talviliikuntapalveluja. Kehittämisen tueksi selvitetään Mustijokilaakson alueen matkailu-, virkistys- ja kulttuuripalvelujen kysyntä ja alueen asukkaiden tarpeet ovat keskeinen selvityksen kohde. Lisäksi selvitetään myös alueella olevien teollisuusyritysten tarve käyttää palveluja henkilöstön virkistys- ja kulttuuripalvelutoimintaan.
Paikkakunta
Mäntsälä, Pornainen, Porvoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Leader-asiamies hanke
Tuen saaja (Hakija)
Suomen Kylätoiminta ry
Muut toimijat: 54 muuta toimintaryhmää Suomessa Hankeaika 01.11.2012 - 31.08.2014
Tukimuoto
Alueiden väliset ja koordinaatiohankkeet
Kustannukset yhteensä
2 700,00
Tuen määrä
2 700,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä toimintaryhmien kesken ja saada yhteistyölle organisoidumpi muoto. Tavoitteena on vahvistaa toimintaryhmien aluekehittäjän roolia ja valmentaa toimintaryhmiä ottamaan vahvempi rooli ja vastuu aluekehittämisestä. Tavoitteena on myös saada Leader - toimintatapa tunnetummaksi.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Isnäs Ungdomsförenings jordvärme
Tuen saaja (Hakija)
Isnäs Ungdomsförening r.f.
Toteutusalue
Isnäs
Hankeaika 01.07.2012 - 30.06.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
37 260,00
Tuen määrä
18 630,00
Sisältö
Seurataloon asennetaan maalämpö ostopalveluna. Pienehköjä avustavia töitä tehdään talkoilla. Seuratalon lämmityskustannukset saadaan pienennettyä 65-70 %. Säästettyjä varoja voidaan käyttää esim. muihin ylläpitokustannuksiin. Hankkeesta hyötyvät alueen asukkaat, yhdistykset ja muut toimijat.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Fyndig Företagsamhet
Tuen saaja (Hakija)
Svenska lantbrukssällskapets förbund r.f./Finlands svenska 4H
Muut toimijat: Paikalliset ruotsinkieliset 4H yhdistykset Sipossa, Porvoossa ja Itä-Uudellamaalla Hankeaika 01.05.2012 - 30.04.2013
Tukimuoto
Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet
Kustannukset yhteensä
88 823,30
Tuen määrä
71 058,70
Sisältö
Hankkeen päätavoitteina on maaseudun nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja yrittäjyyden lisääminen. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on, että osa nuorista kokeilee yrittäjyyttä, osa nuorista toteaa soveltuvansa paremmin palkansaajaksi ja että kaikilla osallistujilla on parempi käsitys työelämän pelisäännöistä ja ovat aktiivisesti miettineet lähestyvää uravalintaa.
Paikkakunta
Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo, Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Främja odlingen av trädgårdsprodukter, speciellt bär och vidareförädling
Tuen saaja (Hakija)
ProAgria Svenska lantbrukssällskapets förbund
Hankeaika 01.01.2013 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
10 355,00
Tuen määrä
8 284,00
Sisältö
Hankkeen avulla kartoitetaan itsepoiminta- ja suoramyyntitilat sekä tehdään tilakohtaisia haastatteluita. Järjestetään kenttäpäiviä joiden yhteydessä annetaan viljelyohjeita ja muuta tietoa osallisujille. Järjestetään tutustumiskäyntejä (4 kpl). Hankevetäjä osallistuu erilaisiin maaseudulla järjestettäviin tilaisuuksiin jakaen tietoa lähiympäristössä tuotetuista puutarhatuotteista. Järjestetään jalostukseen liittyviä tiedotustilaisuuksia.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Ombyggande av Trollebo vattentak
Tuen saaja (Hakija)
Mörskom Svenska Ungdomsförening rf
Hankeaika 14.03.2012 - 30.11.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
46 600,00
Tuen määrä
23 300,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä rakennuksen rappeutuminen ja että jatkossakin pystytään tarjoamaan alueen asukkaille asianmukaiset kokoontumistilat. Vesikatto kantavine rakenteineen uusitaan.
Paikkakunta
Myrskylä
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Mäntsälän murre tutuksi
Tuen saaja (Hakija)
Mäntsälä Seura ry
Hankeaika 01.06.2012 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
9 020,00
Tuen määrä
7 216,00
Sisältö
Hankkeen avulla muokataan skannattu murrekortistoaineisto julkaisukelpoiseen muotoon ja tallennetaan se Mäntsälä Seuran kotisivuille. Hankkeessa tilataan ammattilaiselta käsikirjoitus Mäntsälän murteella esitettäviä pienoisnäytelmiä varten, joissa esiintyvät paikallisteatterin näyttelijät. Näytelmiä esitetään erilaisissa seuran tilaisuuksissa ja tapahtumissa mm. kunnostettavalla Pitäjäntuvalla ja Sepänmäen museon tapahtumissa. Hankkeessa järjestetään murretietokilpailuja, julkaistaan seuran kotisivuilla puhuttuja murrenäytteitä, kerätään lisämateriaalia haastattelemalla Mäntsälän murteen hallitsevia henkilöitä ja tallennetaan haastattelut videoituina. Hankkeessa kerätään ja tallennetaan Internet- sivuille Mäntsälän eri kylille tyypillisiä sanoja ja sanontoja sekä paikannimiä. Hankkeessa teetetään asiantuntijalla tutkielma Mäntsälän murteesta ja tehdään siitä sekä painettu että nettiversio.
Paikkakunta
Mäntsälä
Päätösvuosi 2012

Pages